از این پس میتوان به وسیله اولتراسوند ، تصویر سه بعدی رنگی و واضحی از جنین در رحم مادر گرفت.

با این روش والدین میتوانند فرزند خود را پیش از تولید به خوبی ببینند و پزشک هم قادر است با بررسی جزئیات ، سلامت جنین را با دقت بیشتری ارزیابی کند.

این فناوری یک منبع نور مجازی قابل انتقال ایجاد میکند و با استفاده از تکنیکهای پیشرفته برای نمایش پوست ، رنگهایی واقعی میسازد.

منبع نور مجازی با ایجاد سایه ، هرگونه جزئیات را نمایانتر میکند.

این تکنولوژی باعث میشود که تصاویر سونوگرافی سیاه و سفید متعارف ، تخت و بیروح به نظر برسند.