باندهای زخم بندی كربن فعال

جمعه 5 مهر 1392 11:38 ق.ظنویسنده : محمد جواد بردستانی

 

اندهای زخم بندی كربن فعال

انواع مختلفی از باند های زخم بندی جهت پوشاندن زخم ها در مراكز بهداشتی و درمانی مورد استفاده قرار می گیرند. در برخی موارد باندها به صورت خشك جهت پوشاندن زخم ها استفاده می شوند. یك سری از باندها با انواع بهبود دهنده یا سایر مواد در جهت افزایش سرعت بسته شدن زخم، مورد استفاده قرار میگیرند لیكن چنین باند هایی برای زخم های چركی مناسب نیستند. زیرا آن ها به زخم میچسبند و زمانی كه وقت تعویض آن ها میشود، باندهای قدیمی بایستی دور انداخته شوند. در مورد زخم هایی كه مراحل درمان باید به آرامی صورت گیرد و در كل برای زخم های چركی و سایر زخم هائی كه به آرامی بهبود مییابند، باند حاوی كربن فعال به خاطر كیفیت جذب و عملكرد خوب آن بسیار مناسب است. 
ساختار باند
باند دارای كربن فعال شامل یك لایه بیرونی اسـت كـه بـانـد را محافظت می كند و یك لایه سلولزی و یك لایه ویسكوز با كربن فعال و یك لایـه ویـژه كـه بـه طـور مـستقیم روی زخم قرار میگیرد، است و معلوم شده كه كربن فعال بوها را جذب كرده و بوهای نامطبوع مربوط به زخم آلـوده و عـفـونـی را خـنـثـی می كند. كربن فعال همچنین می تواند باكتری ها را خنثی كند. لكن لایـه ای بـا جذب سطحی را تشكیل می دهد، ذرات كـربـن فـشـرده شـده در تماس مستقیم با سطح زخم نیستند، این لایه به طور مستقیم در تماس با زخم است و در تماس غیر مستقیم با زخـم در جـهـت چـسـبـاندن آن ها به هم است. بـنــابــرایــن فــرایـنــد بـهـبــودی بــه آرامـی صـورت میگیرد.
نوع دیگری از مواد بهبود دهنده زخم، كربن فعال غنی شده با نقره است. این مواد، ترشحات را به داخل لایه سلولزی جذب می كنند و نقره حاوی كربن فعال میكروب ها را از بین می برد، در این حالت لایه كربن فعال نیز به صورت یك لایه فرعی عمل می كند.
شكل زیر نشان می دهد باند دارای الیاف كربن فعال، باندی است كه شامل یك لایه پایه ساخته شده از مواد منسوج نبافته ویسكوز/پلی پروپیلن و لایه فعال (2) از لایه های الیاف كربن بافته شده یا نبافته است كه در اینجا لایه اولیه و كربن فعال به هم متصل شده و یك لایه فشرده تكی را تشكیل دادهاند. در برخی موارد لایه اولیه و كربن فعال به وسیله فرایندهای حرارتی به عنوان مثال جوش دادن، تزریق و غیره فعال شده و با استفاده از پودرهای فعال حرارتی غیر سمی به هم متصل می شوند.

ویژگی های باند كربن فعال
به طور كلی باند دارای كربن فعال شامل یك لایه پایه ای از تركیبات پلی پروپیلن و ویسكـوز اسـت، در برخی موارد نسبت ویسكوز به پلی پروپیلن 1 به 1 است گر چه نسبتهای موثر دیگری نیز می تواند به طور معمولی در این صنعت به كار برده شود. در برخی موارد لایه پایه 1 شامل پلی پروپیلن، رشته ها یا برش های ویسكوز یا یك بخش ویسكوز تزریق شده به پلی پروپیلن و لایه های ویسكوز در دماهای بالا است. بدین وسیله لایه ها به یكدیگر می چسبند. در موارد مختلف لایه فعال 2 لایه پایه داخلی 1 را پوشش می دهد و در برخی موارد فقط قسمت هائی از لایه پایه 1 پوشیده شده است. مواد بـاند زخم بندی ذكر شده در اینجا می تواند شامل چندین لایه باشد. به عنوان مثال تركیبات مختلفی از لایه های فعال و پایه.

با توجه به موارد فوق یك لایه ای از مواد با الیاف كربن برروی لایه ای از یك لایه فرعی قرار دارند، در برخی موارد لایه مواد با الیاف كربن تا لبه های لایه فعال ادامه می یابد و لایه چسبنده ای در لبه های غیر فعال آن ها به كار برده می شود. 
در شكل زیر، لایه چسبنده دارای یك پوشش محافظ (5) است كه قبل از مصرف برداشته می شود تا لایه فعال 2 بتواند به طور مستقیم به زخم بچسبد. در حالیكه ضمایم چسبناك اطراف به پوست سالم می چسبند. این نوع از مواد باند با الیاف كربن فعال برای استفاده در زخم های آغشته به خون یا زخم های كوچك تر یا عمیق تر مناسب هستند. مواد باند با الیاف كربن ذكر شده قابلیت تنفس دارند و اگر با لایه های غیر قابل تنفس به كار برده شوند، می توانند شكل آن را به خود بگیرند. به عنوان مثال باندها به آسانی می توانند به شكل مستطیل با یك لایه چسبنده در همه جهات در آیند.

كاربرد های باند كربن فعال
یكی از كاربر های دیگر الیاف كربن فعال در ماسك های صورت است. مواد الیاف كربن تشكیل شده در داخل ماسك صورت، ضد عفونی كننده مناسبی برای حفظ دهانی و بینی هستند. در این مورد مواد ماسك به شكل دهان و دندان در می آیند تا آن ها را بپوشانند و حداقل شامل یك لایه از رشته های كربن مواد باند در ساختار خود هستند. ماسك با رشته های كربن فعال در دهان و بینی به كار برده می شود. البته ماسك می تواند از یك لایه كربن فعال و لایه های محافظتی ساخته شود.

در این باند های زخم بندی مواد باند منجر به ایجاد لایه پایه ایمن می شوند كه میزبان، لایه فعال ساخته شده از الیاف كربن هست كه منتج به واحد فشرده ای می شود كه اجازه می دهد كربن فعال به طور مستقیم برروی زخم قرار گیرد. این حالت خصوصیت مثبتی از سرعت جذب بالای الیاف كربن و ظرفیت آن ها برای میكروب ها، سموم شیمیائی و مـواد سمـی و بـوهـا اسـت. مـواد بـاند ترمیم زخم را موقعی كه با چنین مواد پوشانده میشوند، تسهیل می كند و بهبودی به طور كامل صورت می گیرد. مواد فعال ساخته شده از الیاف كربن می توانند در ضخامت های مختلفی ارائه شوند. لایه فعال می تواند خیلی نازك باشد و باند كیفیت مثبت آن را حتی موقعی كه از لایه های خیلی نازك ساخته می شوند نیز حفظ می كند.
بافت درست شده از الیاف كربن غیر سمی است و واكنش های مضری را ایجاد نمیكند. و هر دو حالت قابلیت تنفس و آب دوستی اما با خصوصیت جذب كم آب را دارا است. بافت كربنی دارای هیچ نوع مواد خارجی كه بتواند جذب سطحی را كاهش یا آن را متلاشی كند، نیست. طراحی و خصوصیات مكانیكی مواد باند اجاره تماس مستقیم مابین رشته های كربن و سطح زخم را می دهد. كه رشته های كربن بتوانند از ظرفیت جذبشان استفاده كنند.
در برخی موارد لایه فعال، یك بافت ساخته شده از الیاف هیدرو سلولزی است كه در معرض كربن دار كردن و فعال سازی در دمای چند صد درجه سلسیوس قرار میگیرند. این دمای حرارتی منجر به شكل گیری كربن فعال شده كه دارای ساختار ریزی از الیاف است. بنابراین چنین ساختاری منتج به ظرفیت بالائی در جذب مواد آلی می شود. كربن از لحاظ شیمیـائی پایدار است و به طور نسبی مقاومت حرارتی دارد. كربن همچنین در برابر هیدرولیز و فتـولیـز، اكسیـداسیـون و تخـریب حرارتی در دمـاهـای معمـولـی مقاوم است. برای تركیب با اكسیژن، سولفور و سایر مواد نیاز به دمای بالا دارد و در بیشتر حلال ها حل نمیشود. لكن در فلزات ذوب شده حل می شود.
بـانـد هـای دارای كـربـن فعـال مـی تـواننـد در درمان زخم های چركی و زخم های دردناك بعد از عـمـل جـراحـی بـا آلـودگـی هـای باكتریایی و هـمـچـنـیـن در بـرطـرف كـردن بـوهـای نـامطبوع زخمها مورد استفاده قرار گیرند.

مزایای باند كربن فعال
- لایه فعال می تواند به طور مستقیم بر روی زخم به كار برده شود. بنابراین موثرتر و بهتر از باندهای شناخته شده است. 
- به آسانی قابل كاربرد است.
- فاسد نمی شود.
- بوها را از بین می برد.
- به طور فعال میكروب ها و عوامل شمیائی را به دام می اندازد. 
- با رفع عوارض ثانویه، بهبود سطوح درمان شده را تسریع می كند.
- به طور كلی عوارض بدی را موقعی كه در محل به كار برده می شوند، به وجود نمی آورند.
- سازگار با سطوح معیوب است و مطابق اصــول بـهــداشــت و اسـتـانـداردهـا بـسـتـه بـنـدی میشود.


منبع: ماهنامه مهندسی پزشکی


برچسب ها: اندهای زخم بندی كربن فعال ، ساختار باند ، ویژگی های باند كربن فعال ، كاربرد های باند كربن فعال ، مزایای باند كربن فعال ،
آخرین ویرایش: شنبه 13 مهر 1392 12:57 ق.ظ

 

 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات