در ونتیلاتورهای امروزی از تهویه فشار مثبت استفاده میشود كه در آن گاز با فشار به داخل ریهها فـرستـاده مـیشـود و بـدیـن تـرتیب عمل دم انجام مــیگـیــرد ولــی سـیكـل بـازدم غیـرفعـال اسـت. راه ارتباطی بیمار و دستگاه به یك لوله محدود میشود و از نظر انواع تنفس دهی بسیار انعطاف پذیر است.
مـعـمـولا لـولـههای هوا و اتصالات دچار ایراد مـیشـونـد. لـولـههـای آسـیـب دیده و پوسیده باید سریعاً تعویض شود. مرطوب ساز و نبیولایزرها احـتمال مسدود شدگی دارند ؛ تمیز كردن مداوم آنها توصیه میشود. در صورتی كه مایع (خون ، ادرار ، سالین ، بتادین ، آب و ...) وارد دستگاه شود ، لازم است دستگاه سریعاً باز و قسمتهای آسیب دیده (سوییچ ها ، رله ها ، موتورها یا فیلترهای هوا) تـعـویـض شـود. كنترل كردن ماهانه جریان نشت الكتریكی و كالیبراسیون هر 6 ماه یك بار الزامی است. فیلترهای هوایی لوله بیمار باید مرتباً تمیز یا تعویض شود. لامپ ها ، سوییچ ها ، وسایل فعال كننده ، موتورها و هیترها وسایل الكتریكی هستند كـه بـه صورت متناوب نیاز به بررسی و تعویض دارند. ونـتـیـلاتـور بـایـد در مـكـانی قرار گیرد كه از ابـــزارهـــای فــرسـتـنــده (فــركــانــسهــای رادیــویــی پراكنده) فاصله مناسبی داشته باشد. همچنین در محیطی كه MRI موجود است نباید قرار گیرد.


منبع اكسیژن و هوا 
در دسـتـگـاه ونتیلاتور معمولا سه اتصال منبع شامل: كمپرسور ، ورودی هوا و ورودی اكسیژن وجود دارد كه هر یك باید به ورودی مخصوص خود متصل شوند. در منبع هوا یا اكسیژن نباید هیچ گـونـه آبی وجود داشته باشد. همچنین به منظور جلوگیری از آسیب به ونتیلاتور مطمئن شوید كه تمامی ورودی اتصالات عاری از هر گونه نشتی و آلودگی است.
كالیبراسیون سنسور اكسیژن
كـلـیــد  را فـشــار دهـیـد. ایـن كـار سبـب میشود دستگاه به مدت 2 دقیقه اكسیژن 100% را به بیمار بدهد و بدین گونه سنسور اكسیژن كالیبره شـود. مـشـخـصه اكسیژن همیشه فعال است مگر اینكه توسط كاربر غیر فعال شده باشد.
نمادها
بـر روی صـفـحـه نـمـایـش دسـتـگـاه نـشـانههایی ممكن است ظاهر شود كه در اینجا به توضیح سه مـورد از آنهـا مـیپـردازیـم (R نـمـاد مـقاومت و C علامت پذیرش است) :
(C(xxxxxx یا (R(xxxxxx: فلو بیمار كمتر از 0/1 لیتر بر دقیقه است ؛ جریان هوای بیمار كمتر از آستانه مورد انتظار است. در این حالت شكل موج تنفس و دادههای نمایش داده شده مربوط به بیمار را برای یافتن علت بررسی كنید. (C(0 یا (C(500 و یا ()R: این اندازهها خارج از محدوده فیزیولوژیك قرار گرفته اند. شكل موج تــنــفــــس و مــــدار بــیــمــــار بــــایـــد بــــررســــی شـــود. (C(xxx یا (R(yyy: در این صورت C كـمتر از 1/3 است. اگر وزن بیمار كمتر از 24 كیلوگرم باشد ، مدار مخصوص كودك باید نصب شود. آلارم١- سـنـسـور اكـسـیـژن: در ایـن حـالـت سـنـسور اكسیژن كالیبره نیست یا اینكه خراب شده است. جـهـت رفـع آن دكـمـه  را فـشـار دهید. در صـورت عـدم رفع این آلارم ، سنسور را تعویض كنید. ٢- PCIRC : فشـار راه هـوایـی انـدازه گیـری شـده تقریباً برابر یا بزرگتر از محدوده تنظیم شده است. بـررسی لوله درون نای و وضعیت بیمار پیشنهاد مـیشـود. در بـیمار مواردی چون تغییر صداهای تنفسی مانند خس خس كردن یا اتساع قفسه سینه به صورت نامتقارن ، میتواند سبب افزایش فشار شود. تجمع مایع در مدار ، مشكلات مدار ، انسداد لوله هوایی و تجمع مایع در فیلتر میتواند در این مورد تأثیرگذار باشد. ٣- O2% : در ایـن مــورد درصــد اكــســیــژن اندازهگیری شده در طول هر یك از فازهای مربوط به سیكل تنفسی %7 یا بیشتر است. منبع اكسیژن ، هوا و در نهایت ونتیلاتور را بازبینی كنید. افت فشار اكسیژن میتواند سریع یا به آرامی صورت گیرد. در افت سریع ، احتمال نشتی در منبع اكسیژن وجود دارد كه باید اتصالات بررسی شوند. ممكن است راه هوایی توسط مخاط مسدود شده باشد كه در ایـن حالت ساكشن پیشنهاد میشود. در افت آرام ، در نظـر گـرفتـن وضعیـت بیمـار مـاننـد وجود سرفه یا صداهای خس خس در نفس كشیدن در اولویت قرار میگیرند. ٤- VTE : حجم جاری بیمار در هر بار تنفس بیش از حد مجاز است. بیمار و تنظیمات دستگاه را بررسی كنید تا از تغییرات مقادیر C و R مطلع شوید. ٥- VETOT : حجـم دقیقـه ای خـارج از محـدوده پذیرفته شده است. مانند مورد قبل، وضعیت بیمار و پارامترهای دستگاه را كنترل كنید. ٦Vti : حجم ارائه شده از طریق هر لوله، برابر یـا بـیـشتر از محدوده حجم جاری است. احتمال نشت لوله وجود دارد.٧- fTOT : ایـن آلارم در حـین تنفس با حجم كنترل شده ظاهر میشود و علت آن به احتمال زیاد كاهش حجم جاری است. در صورت عدم رفع آن ، اتصالات ونتیلاتور را برداشته و با نمایندگی مجاز تماس بگیرید. ٨- كم بودن حجم جاری: نشت هوا به علت قطـعشـدن مـدار ونتیـلاتـور یا اتصالات نبولایزر ، پارگی یا شكاف در سیمها از جمله عوامل ایجاد آن اسـت. از اتصـال صحیح دستگاه به بیمار مطمئن شـویـد. سپـس نشـت هـوا در لـولـه ورود به نای و سیستم ونتیلاتور را كنترل كنید.
٩- آپنه: در این آلارم نیاز به تغییر مد دستگاه به وضعیتی است كه حمایت تنفسی بیشتری از بیمار به عمل میآورد. ١٠- عـدم عملكرد ونتیلاتور: این آلارم زمانی رخ مـیدهـد كه سخت افزار شكسته یا نرم افزار حیـاتـی دستگـاه دچـار مشكـل شـده باشد. در این مورد به نمایندگیهای مجاز مراجعه كنید.
١١- فن: اگر فیلتر فن مسدود شده باشد یا به خوبی عمل نکند ، این آلارم رخ می دهد. در صورت انسداد فیلتر آن را تمیز کنید و اگر لازم بود ، فیلتر را تعویض کنید. 
عــــلاوه بــــر مـــوارد فـــوق آلارمهـــای دیــگـــری همچون: PCOMP ، PVENT ، باتری غیر قابل استفاده ، دم بیش از حد طولانی و ... نیز وجود دارد كه در این موارد نیز بررسی وضعیت بیمار ، یافتن نشتی و در نهـایـت مـراجعـه بـه نمـاینـدگیهای مجاز پیشنهاد میشود. 
توجه
به منظور اطمینان از سرویس دهی مناسب و اجتناب از صدمه به دستگاه یا فرد کاربر ، تنها باید افراد متخصص سرویس دستگاه را انجام دهند. 
بــرای جـلــوگـیـری از خطـرات شـوك ، مطمئـن شوید كه ونتیلاتور خاموش و از پریز برق جدا شده است. 
بـیـمـاران مـتـصـل به دستگاه باید تحت نظارت پـرسـنـل پـزشـكـی قـرار گـیـرند و در صورت بروز مـشـكـل ، بـا تـوجـه به هشدار مربوط به هر یك از وضعیتهای ذكر شده ، عكس العمل لازم توسط كادر درمان انجام شود. 
برای جلوگیری از خطر آتش سوزی ، كبریت ، سیگار روشن و تمام منابع مشتعل شونده دیگر را (مـاننـد داروهـای بیهـوشـی مشتعـل شـونده یا گرم كننـده) بـاید از منابع اكسیژن و دستگاه ونتیلاتور دور نگه داشت. از لوله اكسیژن پوسیده ، ساییده شده یا آغشته به مواد قابل احتراق مانند: گریس یا روغن استفاده نكنید. در صورت آتش سوزی یا احساس بوی سوختگی ، بلافاصله ونتیلاتور را از منبع اكسیژن دور كنید. 
ونتیلاتور را به صورت دوره ای بررسی كنید و قطعات فرسوده ، معیوب و آلوده را جایگزین و یا تمیز كنید. 
نظافت
در هنگـام تمیـز كـردن ، تمـامـی قسمـتها را از ونتیلاتور جدا كنید و پس از نظافت ، آنها را استریل كـنـیــد. قطعـات را در محلـول آب گـرم و صـابـون بــشـــویـیــد ، سـپــس آنهــا را خـشــك كـنـیــد. بــرای ضـــدعــفــونــی كــردن مـعـمــولا از Puritan Bennett اسـتـفـاده مـیشـود. بـه مـنظور جلوگیری از انتقال آلودگی یا صدمه ، جابجایی فیلترها باید با دقت صورت گیرد. در پایان قطعات را بازرسی و از سالم بـودن آنهـا اطـمـیـنـان حـاصـل كـنـید. توجه داشته بـاشـیـد كـه قرارگیری طولانی مدت قسمتهای دستگاه در محلول صابون سبب كاهش عمر مفید قـطـعـات ، ایـجـاد لـكـه یـا حـتی ترك بر روی آنها مــــیشـــود. بــنـــابـــرایـــن بـــرای نــظـــافـــت دســتــگـــاه دستورالعمل كارخانه سازنده را دنبال كنید.