تبلیغات
دانش آموختگان تكنولوژی جراحی بوشهر - معافیت پزشکی!!!

معافیت پزشکی!!!

دوشنبه 27 آبان 1392 11:34 ب.ظنویسنده : عماد راهپیما

 

مراحل معاینات چشمی مشمولان خدمت سربازی و راههای گرفتن معافیت
مشمولان مبتلا به بیماریهای چشم و یا عوارض بینایی با توجه به نوع بیماری كه به آن مبتلا می باشند از معافیت های مندرج در هر بند به شرح زیر استفاده خواهند نمود:
توضیح:


هیپرمتروپی = هیپرمتری = دوربینی
میوپی = نزدیك بینی
سیكلوپلژی كامل = معاینه چشم با قطره
بند 1ـ هیپرمتروپی با سایكلوپلژی كامل برای مشمولان عادی و دیپلم: (هیپرومتروپی با سیكلوپلژی كامل كه در صورت همراه بودن با آستیگماتیسم، با علامت منفی منظور شود ولی محاسبه نگردد).

الف) هیپرمتروپی از 5/2 تا 4 دیوپتر داخل هر یك از چشمها خدمات غیر رزمی.
ب) مجموع دیوپتر هیپرمتروپی دو چشم از پنج تا هشت دیوپتر داخل خدمات غیر رزمی.
ج) هیپرمتروپی بیش از چهار دیوپتری یك چشم تا پنج دیوپتر داخل خدمات غیر رزمی.
د) هیپرمتروپی بیش از پنج دیوپتری یك چشم معاف دائم.
هـ) مجموع دیوپتر هیپرمتروپی هر دو چشم بیش از هشت دیوپتری معاف دائم.
بند 2ـ هیپرمتروپی با سایكلویلژی كامل در مشمولان بالاتر از دیپلم: (هیپرمتروپی با سیكلوپلژی كامل كه در صورت همراه بودن با آستیگماتیسم با علامت منفی منظور شود ولی محاسبه نگردد).

الف) هیپرمتروپی از 3 تا 5 دیوپتر داخل هر یك از چشمها خدمات غیر رزمی.
ب) مجموع هیپرمتروپی دو چشم از شش تا 10 دیوپتر داخل خدمات غیر رزمی.
ج) هیپرمتروپی بیش از دیوپتری یك چشم تا شش دیوپتر داخل خدمات غیر رزمی.
د) هیپرمتروپی بیش از شش دیوپتری یك چشم معاف دائم.
هـ) مجموع دیوپتر هیپرمتروپی هر دو چشم بیش از 10 دیوپتر معاف دائم.
بند 3ـ میوپی با سایكلوپلژی در مشمولان عادی و دیپلم: (میوپی با سیكلوپلژی كامل كه در صورت همراه بودن با آستیگماتیسم با علامت مثبت منظور شود ولی محاسبه نگردد).

الف) میوپی از 5/2 تا 4 دیوپتری داخل هر یك از چشمها خدمات غیر رزمی.
ب) مجموع دیوپترمیوپی از 5 تا 8 دیوپتر داخل هر دو چشم خدمات غیر رزمی.
ج) میوپی بیش از پنج دیوپتری یك چشم تا شش دیوپتر داخل خدمات غیر رزمی.
د) میوپی بیش از شش دیوپتری یك چشم معاف دائم.
هـ) مجموع دیوپترمیوپی بیش از هشت دیوپتری هر دو چشم معاف دائم.
بند 4ـ میوپی با سایكلوپلژی در مشمولان بالاتر از دیپلم: (میوپی با سیكلوپلژی كامل كه در صورت همراه بودن با آستیگماتیسم با علامت مثبت منظور شود ولی محاسبه نگردد؟).

الف) میوپی از 3 تا 5 دیوپتر داخل هر یك از چشمها خدمات غیر رزمی.
ب) مجموع دیوپترمیوپی بین 6 تا 10 دیوپتر داخل هر دو چشم خدمات غیر رزمی.
ج) میوپی بیش از 6 دیوپتری یك چشم تا 7 دیوپتر داخل خدمات غیر رزمی.
د) میوپی بیش از 7 دیوپتری یك چشم معاف دائم.
هـ) مجموع دیپوپترمیوپی بیش از 10 دیوپتری هر دو چشم معاف دائم.
بند 5ـ آستیگماتیسم ساده، مركب یا مخلوط با سایلکوپلژی کامل در مشمولان عادی و دیپلم: (در آستیگماتیسم ساده، یا مركب یا مخلوط میزان آستیگماتیسم بایستی بیش تر از اسفر باشد).

الف) آستیگماتیسم ساده، مركب یا مخلوط از 2/5 تا 4 دیوپتری داخل هر یك از چشمها خدمات غیر رزمی.
ب) مجموع دیوپتر آستیگمات ساده، مركب یا مخلوط از 5 تا 8 دیوپتر داخل خدمات غیر رزمی.
ج) آستیگماتیسم ساده، یا مركب بیش از 5 دیوپتری تا 6 دیوپتری یك چشم خدمات غیر رزمی.
د) آستیگماتیسم ساده، مرکب یا مخلوط بیش از شش دیوپتری یک چشم معاف دائم.
ه) چنانچه آستیگماتیسم ساده، مركب یا مخلوط هر دو چشم در مجموع بیش از هشت دیوپتر باشد معاف دائم.
بند 6ـ آستیگماتیسم ساده، مركب یا مخلوط با سایكلوپلژی كامل در مشمولان بالاتر از دیپلم: (در آستیگماتیسم ساده یا مركب میزان آستیگماتیسم بایستی بیشتر از اسفر باشد).

الف) آستیگماتیسم ساده، مركب یا مخلوط از 3 تا 5 دیوپتری داخل هر یك از دو چشم خدمات غیر رزمی.
ب) مجموع دیوپتر آستیگماتیسم ساده، مركب یا مخلوط هر دو چشم از 6 تا 10 دیوپتر داخل خدمات غیر رزمی.
ج) آستیگماتیسم ساده، مركب یا مخلوط بیش از 6 دیوپتری تا 7 دیوپتر داخل یك چشم خدمات غیر رزمی.
د) آستیگماتیسم ساده، مركب یا مخلوط بیش از هفت دیوپتری یك چشم معاف دائم.
هـ) مجموع دیوپتر آستیگماتیک ساده، مركب یا مخلوط هر دو چشم بیش از 10 دیوپتر معاف دائم.
بند 7ـ فقدان یك چشم یا آنكه یك چشم عملاً و یا در اثر بیماریهای غیر قابل علاج فاقد بینایی (عدم درك نور) باشد معاف دائم.
بند 8ـ اورام ملتحمه فصلی شدید توام با عوارض قرنیه:

الف) در مشمولان عادی معاف دائم.
ب) در مشمولان دیپلم و بالاتر خدمات غیر رزمی.
بند 9ـ عوارض تراخمی ملتحمه و پلك از قبیل سیمبلفارون گزروزیس، آنتروپیون و اكتروپیون:

الف) در یك چشم خدمات غیر رزمی.
ب) در دو چشم معاف دائم.
بند 10ـ ناخنك پیشرفته كه تا مركز قرنیه پیشرفت نموده باشد و با چشم غیر مسلح دیده شود معاف دائم.
بند 11- لك مركزی قرنیه:

الف) در صورتیكه وسیع باشد و مركز قرنیه را اشغال نموده باشد (لك وسیع در مواقعی كه بیش از 3 میلیمتر مربع سطح قرنیه را پوشانیده باشد) معاف دائم.
ب) در موارد خفیف تر خدمات غیر رزمی.
بند 12ـ كراتیت های آنترستیسیل و دیستروفیهای قرنیه یك یا دو چشم معاف دائم.
بند 13ـ كلوبوم مادرزادی مردمك:

الف) همراه با گرفتاری شبكیه (رتین) معاف دائم.
ب) بدون گرفتاری شبكیه (رتین) خدمات غیر رزمی.
بند 14ـ ایریدوسیكلیتهای شدید و مزمن یك یا دو چشم كه تولید چسبندگیهای وسیع نموده باشد معاف دائم.
بند 15ـ اكلوزیون و سیكلوزیون كامل مردمك معاف دائم.
بند 16ـ ایریدكتومی یا اریدودیالیز وسیع حاصل از حوادث یا اعمال جراحی.

الف) در صورتیكه با كاهش دید و عوارض قرنیه و عدسی توام باشد معاف دائم.
ب) در صورتیكه با كاهش دید و عوارض توام نباشد خدمات غیر رزمی.
بند 17ـ كاتاراكت مادرزادی، ضربه ای متابولیك و كاتاراكت عمل شده معاف دائم.

تبصره: كدورتهای عدسی كه ایجاد اختلال دید در ریتنوسكوپی نمی نماید خدمات غیر رزمی.
بند 18ـ كدورت وسیع زجاجیه به هر علت معاف دائم.
بند 19ـ كوریوتینیت مركزی و یا منتشر مزمن یك یا دو چشم معاف دائم.
بند 20ـ رتینیت پیگمانترور تینیتهای غیر پیگمانتر به شرط اثبات توسط ERG (كه در آن افت ولتاژ حداقل نصف میزان طبیعی باشد) معاف دائم.
بند 21ـ لوكساسیون كامل یا ناقص عدسی یا لنتیكیونوس و یا فقدان عدسی یك چشم معاف دائم.
بند 22ـ انفصال شبكیه عمل شده و یا عمل نشده به هر علت معاف دائم.
بند 23ـ آمبولی شریان شاخه ای یا مركزی و یا ترومبوز ورید شاخه ای یا مركزی و یا هر نوع واسكولیت مزمن یك یا دو چشم معاف دائم.
بند 24ـ بیماریهای ناحیه ماكولات و عصب باصره از قبیل آتروفی، هیپوپلازی، سوختگی، سوراخ ماكولا و یا خونریزیهای ناحیه ماكولا و آتروفی عصب باصره معاف دائم.
بند 25ـ میكروفتالمی های و بوفتالمی یك یا دو چشم معاف دائم.
بند 26ـ اگزوفتالمی تومورال یا پولساتیویك یا دو چشم معاف دائم.
بند 27ـ فلج كامل یك یا چند عضله چشم در صورتیكه استقرار یافته و دائمی باشد معاف دائم.
بند 28ـ لاكوفتالمی های مربوط به فلج عضلات پلكی معاف دائم.
بند 29ـ افتادگی دائمی پلك (درهر یك از چشمها) در صورتیكه بیش از نصف مردمك چشم را پوشانیده باشد معاف دائم.
بند 30ـ استرابیسم آمبلیوپیك یك چشم و استرابیسم متناوب معاف دائم.
بند 31ـ نیستاگموس دائمی و مشهود معاف دائم.
بند 32ـ داگریوسیستیت مزمن چركی معاف دائم.
بند 33ـ کلوكوم مزمن و مطلق و گلوكوم حاد زاویه بسته با عارضه و گلوكوم های عمل شده یك چشم معاف دائم.
بند 34ـ اجسام خارجی داخل كره چشم معاف دائم.
بند 35ـ پیوند قرنیه معاف دائم.
بند 36ـ كراتوكونوس با گزارش توپوگرافی بیمارستانهای نظامی و دانشگاهی معاف دائم.
بند 37ـ تومورهای خوش خیم به هر صورت خدمات غیر رزمی (در صورت ایجاد عارضه طبق بند مربوطه رفتار شود).
بند 38ـ تومور كاذب اوربیت در صورتیكه عود كننده و مقاوم به درمان باشد معاف دائم.
بند 39ـ آمبلیوپی یك چشم یا دو چشم خدمات غیر رزمی.
آخرین ویرایش: دوشنبه 27 آبان 1392 11:40 ب.ظ

 
جمعه 17 خرداد 1398 09:26 ب.ظ

Good blog you have got here.. It's hard to find excellent writing like yours nowadays. I honestly appreciate people like you! Take care!!
جمعه 6 اردیبهشت 1398 10:23 ق.ظ
スーパーコピーブランド!ブランドコピー(N级品)ショッピングモール。ファッション時計,バッグ,財布とその他の
جمعه 6 اردیبهشت 1398 10:23 ق.ظ
ロレックススーパーコピー時計代引き販売店、2018業界NO.1ロレックスコピー新作
یکشنبه 15 مرداد 1396 02:43 ق.ظ
I feel this is among the most vital info for me.
And i am satisfied studying your article. But wanna remark on few common things,
The site taste is perfect, the articles is really great : D.
Good process, cheers
پنجشنبه 7 اردیبهشت 1396 01:03 ق.ظ
It's hard to find knowledgeable people in this particular topic, but
you sound like you know what you're talking about!
Thanks
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر