کارگاه های آموزش عملی برگزار شده در نمایشگاه به شرح زیر می باشد:کارگاه آموزشی PACS و DDR نهم مهرماه 1392
کارگاه آموزشی ونتیلاتور پرتابل (گروه 1) دهم مهرماه 1392
کارگاه آموزشی کنترل عفونت (گروه 1) دهم مهرماه 1392
کارگاه آموزشی ونتیلاتور پرتابل (گروه 2) یازدهم مهرماه 1392
کارگاه آموزشی کنترل عفونت (گروه 2) یازدهم مهرماه 1392
همچنین دکتر هاشمی ، رئیس اداره تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز اظهار داشت: نوزدهمین نشست مدیران بخش تجهیزات پزشکی سراسر کشور با حضور ۳۵ رئیس بخش تجهیزات پزشکی به مدت یک روز برگزار میشود.