وظایف پرستار سیرکولت

چهارشنبه 8 اسفند 1369 12:12 ق.ظنویسنده : محمد جواد بردستانی

 

پرستار سیرکولت عضو آنستریل تیم جراحی است.

قبل از ورود به اتاق عمل ،پرستار سیرکولت باید دستهای خود را با دقت بشوید ، اما از گان و دستکش استریل استفاده نمی کند.

افرادی که استریل نیستند فقط به وسایل آنستریل می توانند دست بزنند.پرستار سیرکولت موظف است وسایل استریل را در اختیار جراح و پرستار اسکراب قرار دهد بدون اینکه دستش با سطوح یا وسایل استریل تماس پیدا کند.

وظایف پرستار سیرکولت در هفت مرحله بیان می شود:

 1) در بدو ورود به اتاق عمل

پرستار سیرکولت بعد از تعویض لباس بیرون با لباس مخصوص اتاق عمل ، وارد اتاق عمل شده و با مراجعه به برنامه عمل ، تعداد و نوع عمل های جراحی اتاق خود را چک می کند.

بعد وارد شدن به اتاق عمل مخصوص خود به همراه پرستار اسکراب ، شروع به ضدعفونی وسایل اتاق عمل می کند.

پرستار سیرکولت و اسکراب موظفند تمام وسایل مربوط به هر عمل جراحی را قبل از ورودبیمار به اتاق عمل آماده نمایند (مثل ست جراحی ، گان ،شان ، بیکسهای مجصوص گاز خط دار ، بدون خط ، شان شکمی  ، نخها و سوزن های جراحی ، تیغه های بیستوری ، قلم کوتر ، لوله ساکشن ، محلولهای شستشو و غیره )

 

 2) بعد از ورود بیمار به اتاق عمل،

* شناسایی بیمار با چک کردن دستبند ، پرسش از خود بیمار و مراجعه به برنامه عمل،

* توجه کردن به گزارش پرستار ریکاوری که بیمار را پذیرش نموده  و به اتاق عمل مخصوص تحویل می دهد.،

*  در صورت نبودن مشکل خاصی در مورد بیمار ، پشت گان او را باز و به طریق صحیح روی تخت عمل قرار دهد.،

* توجه به مسائل روحی و روانی ، ترس و اضطراب  بیمار و تلاش برای رفع آن،

* آرام نگه داشتن محیط و در صورت امکان کمک به القای بی هوشی به بیهوشی دهنده،

* بعد از بیهوش کردن بیمار توسط بی هوشی دهنده ، با گرفتن مجوز از او ، در صورت نیاز بیماررا سونداژ نماید،

*با کمک جراح و بی هوشی دهنده ، بیمار را در پوزیشن (وضعیت ) مناسب عمل جراحی قرار دهد و در پوزیشن دادن به نقاط تحت فشار توجه نماید.،

* در صورت نیاز پرپ اولیه پوست (شستشوی پوست  ناحیه عمل با بتادین قهوه ای) بیمار را انجام دهد.،

*صفحه الکترود خنثی دستگاه کوتر را در محل مناسب زیر بیمار قرار دهد.،

* گذاشتن عکس رادیوگرافی بیمار بر روی نگاتوسکوپ،

3)بعد از ورود پرستار اسکراب،

*بستن پشت گان پرستار اسکراب،

* باز کردن بسته های استریل برای پرستار اسکراب (مثل شان ،گان ،دستکش ، ست جراحی ،لوله ساکشن ،قلم کوتر ،تیغه بیستوری و ...)،

* ریختن محلول های مورد نیاز برای عمل مثل بتادین،

* شمارش وسایل مانند گاز خط دار ،شان شکمی ،پینات ، تیغه ها ، سوزن های بخیه ، و پنس های جراحی به همراه پرستار اسکراب،

* یادداشت تمام وسایل شمارش شده در دفتر مخصوص یا وایت برد همراه با نام بیمار ،جراح، نوع عمل ، و تاریخ،

4) بعد از ورود جراح و آسیستان،

* بستن پشت گان جراح و آسیستان،

* قراردادن دستکش در اختیار پرستار اسکراب تا وی دستکش را به دست جراح و آسیستان بپوشاند.،

* نظارت بر پرپ نهایی (رنگ کردن پوست) و درپ بیمار (پوشاندن با شان های استریل)،

* آماده برای فیکس کردن شانی که به عنوان  پرده بین جراح و بی هوشی دهنده استفاده  می شود.،

* فیکس کردن کیسه ادراری بیمار در محلی که در معرض دید خود و بی هوشی دهنده باشد،

* انتقال میز مایو و میز نیم دایره به پایین پای بیمار در حالی که دستش با شان استریل میز تماس پیدا نکند.،

* آوردن صندلی گردان برای جراح و تیم جراحی در صورت نیاز،

* قرار دادن لگنها در کنار جراح و پرستار اسکراب در دو طرف تخت،

* وصل کردن انتهای لوله ساکشن ، قلم کوتر و نور سرد به دستگاههای مربوطه و در صورت داشتن پدال ، قرار دادن آن در زیر پای جراح یا پرستار اسکراب در محل مناسب،

5)در طول عمل جراحی،

* آماده برای برآورده کردن نیازهای تیم استریل جراحی مثل ثابت کردن چراغ سیالیتیک روی موضع عمل ، خشک کردن عرق پیشانی ، دادن گازها ، نخهای بخیه ، سرم گرم و وسایل دیگر به پرستار اسکراب،

توجه کامل به موضع عمل و پیش بینی وسایل مورد نیاز پرستار اسکراب مخصوصا در موارد اورژانسی (ایست قلبی) *،

ترک نکردن اتاق عمل در طول جراحی اما در مواقع ضروری  در جریان گذاشتن پرستار اسکراب *،

شمارش گازهای خونی *،

* خون درخواستی جهت ترانسفوزیون به بیمار را در دسترس بی هوشی دهنده قرار دهد.،

آگاهی کامل از وضع بیمار در تمام مدت عمل *،

* گرفتن نمونه های جراحی (بیوپسی ، فروزن سکشن ، کشت و سنگها) از پرستار اسکراب وقرار دادن آن در ظرف مخصوص و انتقال آن به آزمایشگاه آسیب شناسی با رعایت اصول صحیح،

* تمیز نگه داشتن کف اتاق در تمام طول مدت عمل جراحی،

6)هنگام بستن زخم،

*شمارش وسایل مثل گازها و سوزنها به همراه پرستار اسکراب  و اطلاع درستی یا نادرستی آن به جراح،

* خارج کردن گازها و وسایل آلوده از اتاق عمل به روش صحیح،

7) بعد از اتمام عمل جراحی،

* کمک به پانسمان ناحیه عمل (مهیا کردن گازهای بدون خط و سرم شستشو)،

*باز کردن پشت گان جراح و آسیستان،

* انتقال بیمار به تخت ریکاوری یا ICU،

* همراهی مریض تا ریکاوری،


برچسب ها: 2) بعد از ورود بیمار به اتاق عمل ، * شناسایی بیمار با چک کردن دستبند ، پرسش از خود بیمار و مراجعه به برنامه عمل ، * توجه کردن به گزارش پرستار ریکاوری که بیمار را پذیرش نموده و به اتاق عمل مخصوص تحویل می دهد. ، * در صورت نبودن مشکل خاصی در مورد بیمار ، پشت گان او را باز و به طریق صحیح روی تخت عمل قرار دهد. ، * توجه به مسائل روحی و روانی ، ترس و اضطراب بیمار و تلاش برای رفع آن ، * آرام نگه داشتن محیط و در صورت امکان کمک به القای بی هوشی به بیهوشی دهنده ، * بعد از بیهوش کردن بیمار توسط بی هوشی دهنده ، با گرفتن مجوز از او ، در صورت نیاز بیماررا سونداژ نماید ، *با کمک جراح و بی هوشی دهنده ، بیمار را در پوزیشن (وضعیت ) مناسب عمل جراحی قرار دهد و در پوزیشن دادن به نقاط تحت فشار توجه نماید. ، * در صورت نیاز پرپ اولیه پوست (شستشوی پوست ناحیه عمل با بتادین قهوه ای) بیمار را انجام دهد. ، *صفحه الکترود خنثی دستگاه کوتر را در محل مناسب زیر بیمار قرار دهد. ، * گذاشتن عکس رادیوگرافی بیمار بر روی نگاتوسکوپ ، 3)بعد از ورود پرستار اسکراب ، *بستن پشت گان پرستار اسکراب ، * باز کردن بسته های استریل برای پرستار اسکراب (مثل شان ، گان ، دستکش ، ست جراحی ، لوله ساکشن ، قلم کوتر ، تیغه بیستوری و ...) ، * ریختن محلول های مورد نیاز برای عمل مثل بتادین ، * شمارش وسایل مانند گاز خط دار ، شان شکمی ، پینات ، تیغه ها ، سوزن های بخیه ، و پنس های جراحی به همراه پرستار اسکراب ، * یادداشت تمام وسایل شمارش شده در دفتر مخصوص یا وایت برد همراه با نام بیمار ، جراح ، نوع عمل ، و تاریخ ، 4) بعد از ورود جراح و آسیستان ، * بستن پشت گان جراح و آسیستان ، * قراردادن دستکش در اختیار پرستار اسکراب تا وی دستکش را به دست جراح و آسیستان بپوشاند. ، * نظارت بر پرپ نهایی (رنگ کردن پوست) و درپ بیمار (پوشاندن با شان های استریل) ، * آماده برای فیکس کردن شانی که به عنوان پرده بین جراح و بی هوشی دهنده استفاده می شود. ، * فیکس کردن کیسه ادراری بیمار در محلی که در معرض دید خود و بی هوشی دهنده باشد ، * انتقال میز مایو و میز نیم دایره به پایین پای بیمار در حالی که دستش با شان استریل میز تماس پیدا نکند. ، * آوردن صندلی گردان برای جراح و تیم جراحی در صورت نیاز ، * قرار دادن لگنها در کنار جراح و پرستار اسکراب در دو طرف تخت ، * وصل کردن انتهای لوله ساکشن ، قلم کوتر و نور سرد به دستگاههای مربوطه و در صورت داشتن پدال ، قرار دادن آن در زیر پای جراح یا پرستار اسکراب در محل مناسب ، 5)در طول عمل جراحی ، * آماده برای برآورده کردن نیازهای تیم استریل جراحی مثل ثابت کردن چراغ سیالیتیک روی موضع عمل ، خشک کردن عرق پیشانی ، دادن گازها ، نخهای بخیه ، سرم گرم و وسایل دیگر به پرستار اسکراب ، توجه کامل به موضع عمل و پیش بینی وسایل مورد نیاز پرستار اسکراب مخصوصا در موارد اورژانسی (ایست قلبی) * ، ترک نکردن اتاق عمل در طول جراحی اما در مواقع ضروری در جریان گذاشتن پرستار اسکراب * ، شمارش گازهای خونی * ، * خون درخواستی جهت ترانسفوزیون به بیمار را در دسترس بی هوشی دهنده قرار دهد. ، آگاهی کامل از وضع بیمار در تمام مدت عمل * ، * گرفتن نمونه های جراحی (بیوپسی ، فروزن سکشن ، کشت و سنگها) از پرستار اسکراب وقرار دادن آن در ظرف مخصوص و انتقال آن به آزمایشگاه آسیب شناسی با رعایت اصول صحیح ، * تمیز نگه داشتن کف اتاق در تمام طول مدت عمل جراحی ، 6)هنگام بستن زخم ، *شمارش وسایل مثل گازها و سوزنها به همراه پرستار اسکراب و اطلاع درستی یا نادرستی آن به جراح ، * خارج کردن گازها و وسایل آلوده از اتاق عمل به روش صحیح ، 7) بعد از اتمام عمل جراحی ، * کمک به پانسمان ناحیه عمل (مهیا کردن گازهای بدون خط و سرم شستشو) ، *باز کردن پشت گان جراح و آسیستان ، * انتقال بیمار به تخت ریکاوری یا ICU ، * همراهی مریض تا ریکاوری ،
آخرین ویرایش: جمعه 19 مهر 1392 12:15 ق.ظ

 

 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو